อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์การประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ที่ พย 0318/ว794 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564