อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง จุดรวบรวมรับซื้อลำไยกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลผลิตลำไยออกนอกแหล่งผลิต ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 จังหวัดพะเยา