อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและLINE Application ตามหนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ที่ พย 0022/ว 67 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564