×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์หนังสือที่ว่าอำเภอเชียงคำ ที่ พย 0318/ว1202 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ.2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด