×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ที่ พย0318/ว1204 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
 
ไม่พบฟีด