×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือที่ว่าอำเภอเชียงคำ ที่ พย0023.9/ว1538 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด