×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565
ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000.- บาท
การส่งผลงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษา
2. ชุมชน องค์กร
การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 1 คณะ ต่อ 1 ผลงาน
โดยการส่งผลงานฯ ประกอบด้วย
1. เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม
2. เอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน
(ตอบคำถามประกอบการพิจารณา จำนวน 5 ข้อ)
3. วีดิทัศน์สรุปผลงาน (ความยาว 3 - 5 นาที)
4. อื่นๆ (ถ้ามี) อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
ทั้งนี้ เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม และเอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน จะต้องมีความยาวอย่างละไม่เกิน 5 หน้ากระดาษเอ 4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์)
ส่งผลงานเข้าประกวดได้
ตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2565
โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้ที่
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
วงเล็บมุมซอง “การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
0 2242 5900 ต่อ 5491 – 95