×

แจ้งให้ทราบ

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตารางการบริการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานการกำจัดขยะมูลฝอยบริเวณเตาเผาขยะ เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมบริเวณสถานที่กำจัดขยะ ซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนและเป็นแหล่งเพาะพันธ์ของแมลงสัตว์นำโรค
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
 
 
 
 
 
ไม่พบฟีด