นายประสงค์ กองมะลิ    
    นายก อบต.เชียงบาน    
         
     
นายบุญทรง  หอมนาน       นายฐาปนพงศ์  มังคลาด
รองนายก อบต.เชียงบาน       รองนายก อบต.เชียงบาน
         
       
    นายประนอม  อินทา     
     เลขานุการนายก อบต.เชียงบาน