อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2565 ของไทยภายใต้โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ที่ พย 0318/ว666 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด