อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์การบังคับใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่(ฤดูน้ำแดง) ประจำปี 2564 ตามหนังสือสำนักงานประมงอำเภอเชียงคำ ที่ พย 0307/ว595 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด