อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ที่ พย 0318/ว738 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด