อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ที่ พย 0023.9/ว 773 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564
http://nwcc.onwr.go.th/file/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%94.PDF?fbclid=IwAR18WtkA0P0_yv0ltoBDCN88936YOauwqmY15YkoGLkjRwPSc2CpqXENBEU
 
http://www.onwr.go.th/wp-content/uploads/2021/02/3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87_%E0%B8%A1%E0%B9%93%E0%B9%98_%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3.pdf?fbclid=IwAR0DECyoquByRnM13HXtiQvrP1vtovXP278OWBgeiaM4Faf8LkYpmVN0AGc
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด