อบต.เชียงบาน ขอประชาสัมพันธ์แผ่นพับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ที่ พย 0318/ว848 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด